W Polsce jest problem, kto jest Polakiem, Ślązakiem, Żydem, a w Ukrainie tego nie ma. Jest prawo, właśnie uchwalone o "rdzennych Ukraińcach".

Najnowsza ustawa ustala status prawny rdzennych mieszkańców Ukrainy: Tatarów Krymskich, Karaimów Krymskich, Krymczaków.Nie wiem jaka jest w tym logika, bo Krym okazuje się być rdzennym dla Tatarów, a nie Ukraińców. Ale co ja mogę wiedzieć? 
 
Ustawa prezydencka ma na celu ustalenie statusu prawnego rdzennych ludów Ukrainy oraz ustanowienie gwarancji prawnych pełnego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby należące do rdzennych ludów Ukrainy ustanowionych przez prawo międzynarodowe oraz Konstytucję i ustawy Ukraina.
 
Tekst  ustawy nr 5506 definiuje pojęcie „rdzennej ludności Ukrainy” jako „rdzennej społeczności etnicznej utworzonej na terytorium Ukrainy, która posiada oryginalny język i kulturę, organy tradycyjne, społeczne, kulturalne lub przedstawicielskie, jest samo- świadomy, jako rdzenni mieszkańcy Ukrainy, mniejszości etnicznej w swojej populacji i nie posiada własnej formacji państwowej poza Ukrainą”. Zgodnie z definicją projekt ustawy proponuje ustalenie, że rdzennymi ludami Ukrainy są Tatarzy Krymscy, Karaimi Krymscy i Krymczacy.
 
Zgodnie z postanowieniami aktu ustawodawczego, rdzenni mieszkańcy Ukrainy i ich przedstawiciele mają zbiorowe i indywidualne prawo do pełnego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności określonych w Karcie Narodów Zjednoczonych, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Narodów Zjednoczonych o prawach ludów tubylczych oraz w traktatach międzynarodowych, których wiążący charakter zatwierdziła Rada Najwyższa Ukrainy, a także przewidzianych w Konstytucji i ustawach Ukrainy.
 
 
Dokument ustanawia również gwarancje ochrony prawnej przed wszelkimi działaniami, których celem jest; pozbawienie oznak przynależności etnicznej i integralności ludów pierwotnych, pozbawienie wartości kulturowych, wysiedlenie lub przymusowe przesiedlenie z obszarów o zwartej zabudowie w jakiejkolwiek formie, przymusowa asymilacja lub przymusowa integracja w jakiejkolwiek formie, zachęcanie lub podżeganie do nienawiści rasowej, etnicznej lub religijnej przeciwko rdzennym ludom Ukrainy. Gwarantuje prawa kulturowe, edukacyjne, językowe i informacyjne rdzennych ludów Ukrainy, a także prawa rdzennych ludów Ukrainy do zrównoważonego rozwoju.
Ustawa przewiduje określenie statusu prawnego organów przedstawicielskich rdzennej ludności Ukrainy, zapewnienie ich zasobów, a także kwestię reprezentacji międzynarodowej.
 
 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wcześniej wyraził nadzieję, która właśnie się spełniła, że projekty ustaw ważnych dla Krymu i Tatarów Krymskich przejdą przed szczytem Platformy Krymskiej. 

 

gordonua.com/news/politics/rada-prinyala-zakon-o-korennyh-narodah-ukrainy-1560626.html